agb

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze webwinkel zijn geplaatst door consumenten of door handelaren.

Onder consument wordt verstaan natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder handelaar wordt verstaan: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of degene die ten behoeve van hem handelt.

Deze voorwaarden gelden ook voor handelaren in toekomstige commerciële relaties behoudens de noodzaak een formele voorafgaande verklaring daarvan te doen. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk door ons is goedgekeurd, kunnen we niet de contractuele geldigheid van tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden die door een ondernemer worden gebruikt accepteren.

2. Contractuele partners, het sluiten van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand met FENSTERWERK24.DE | Tepasse Fenster GmbH.

Door de presentatie van de producten in de online-shop doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot deze artikelen. U kunt de producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje leggen en te allen tijde uw keuzes vóór het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren, door gebruikmaking van de in het bestelproces aangeboden en toegelichte correctiemogelijkheden. De overeenkomst komt tot stand door het aanklikken van de bestelknop. Het aanklikken van de bestelknop houdt een aanvaarding in van het aanbod inzake de goederen in het winkelmandje. Onmiddellijk na de verzending van de bestelling ontvangt u nogmaals per e-mail een bevestiging.

3. Taal van de overeenkomst en opslag van de tekst van de overeenkomst

De beschikbare taal (talen) voor het sluiten van de overeenkomst is/zijn: Nederlands

Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u per e-mail de gegevens van de bestelling en onze algemene voorwaarden. Uw vorige bestellingen kunt u om veiligheidsredenen niet meer online inzien.

4. Onderwerp van het contract

4.1 Productbeschrijving

Er wordt verwezen naar de geldigheid van de respectieve productbeschrijving als integraal onderdeel van het contract.

4.2 Produktbilder

Zonder afbreuk te doen aan uw wettelijke garantierechten, willen we uw aandacht vestigen op de volgende speciale kenmerken. Neem bij onduidelijkheden contact met ons op:

Als gevolg van individuele schermconfiguraties (bijv. resolutie en helderheid) zijn kleine afwijkingen tussen de weergegeven en werkelijke productkleuren mogelijk.

5. Eisen en behandeling van klantinhoud

5.1 Vereisten

Als het voor de uitvoering van de bestelling noodzakelijk is dat u ons inhoud (bijv. teksten, gegevens, bestanden) stuurt, zijn de bestaande technische mogelijkheden hiervoor en eventuele toepasselijke vereisten gebaseerd op de respectieve productbeschrijving.

U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud, inclusief de rechtmatigheid en nauwkeurigheid van de inhoud die u verzendt. We voeren geen redactionele controle van de inhoud uit voordat we de bestelling uitvoeren.

5.2 Naleving van de toepasselijke wetgeving

De inhoud en de producten die op basis hiervan worden gemaakt, moeten altijd voldoen aan de geldende juridische bepalingen. Ze mogen met name geen inbreuk maken op rechten of aanspraken van derden (in het bijzonder auteursrechten, handelsmerkrechten of andere industriële eigendomsrechten) en mogen geen doelen bevatten of dienen die geweld verheerlijken, discriminerend, racistisch, xenofoob of anderszins immoreel of strijdig met de grondwet zijn.

5.3 Vrijstelling

U vrijwaart ons tegen aanspraken van derden die zij kunnen doen gelden in verband met een inbreuk op hun rechten door ons contractueel gebruik. U dient ook de noodzakelijke kosten van juridische verdediging op u te nemen, inclusief alle gerechts- en advocatenkosten ter hoogte van het wettelijke bedrag. De schadeloosstelling is niet van toepassing als u niet verantwoordelijk bent voor de inbreuk. In het geval van een claim door een derde partij, bent u verplicht om ons onmiddellijk, naar waarheid en volledig te voorzien van alle informatie die nodig is voor het onderzoeken van de claims en een verdediging.

5.4 Voorbehoud van annulering

Wij behouden ons het recht voor om de bestelling te weigeren of van het contract af te zien als de inhoud die u hiervoor aanlevert in strijd is met wettelijke of officiële verboden of met de goede zeden of als hier een redelijk vermoeden van bestaat. Dit geldt in het bijzonder voor het leveren van anticonstitutionele, racistische, xenofobe, discriminerende, beledigende, jeugdgevaarlijke en/of geweldsverheerlijkende inhoud.

6. Leveringsvoorwaarden

6.1 Leveringsopties

We verzenden de producten naar het afleveradres dat is opgegeven tijdens het bestelproces.

U hebt principieel de mogelijkheid om de goederen af te halen bij FENSTERWERK24.DE | Tepasse Fenster GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 2, 46399 Bocholt, Deutschland, tijdens de volgende openingsuren: Montag bis Freitag von 8.00 - 12.00 Uhr und von 13.30. - 15.30 Uhr.

6.2 Levering door expediteur

Afspraak maken

In het geval van bezorging door een expediteur neemt het door ons ingeschakelde expeditiebedrijf contact met je op om een bezorgdatum af te spreken.

Plaats van levering

De levering van de goederen is beperkt tot het transport en het lossen van de goederen tot aan de eerste openbare stoeprand op het overeengekomen leveringsadres. Levering omvat niet de levering op specifieke locaties of de montage en/of installatie van de bestelde goederen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Medewerking van de ontvanger

Het lossen en eventueel aansluitend transport van de goederen naar de overeengekomen plaats van levering wordt gezamenlijk uitgevoerd door de vervoerder en de ontvanger. Informatie over de afmetingen van de verpakking vindt u in de offertes.

Voor koopleveringen geldt: In afwijking van de vorige zin is de ontvanger verantwoordelijk voor het lossen en eventueel noodzakelijk aansluitend transport van de goederen naar de overeengekomen plaats van levering.

7. Betaling

7.1 Vervaldatum en verzuim van betaling

De prijs is verschuldigd bij het afsluiten van het contract, tenzij een latere datum wordt vermeld in de volgende betalingsvoorwaarden.

Voor consumenten geldt het volgende: bij te late betaling behouden wij ons het recht voor om u een bedrag van EUR 1,50 per aanmaning in rekening te brengen voor de tweede en elke volgende aanmaning. U behoudt zich het recht voor om te bewijzen dat de geleden schade lager is. Verdere claims blijven hierdoor onaangetast.

Voor ondernemers geldt: bij te late betaling behouden wij ons het recht voor om wettelijke vertragingsrente van negen procentpunten boven de basisrente en een forfaitair bedrag van 40 euro in rekening te brengen. Verdere vorderingen blijven hierdoor onaangetast.

7.2 Betalingswijzen

In onze shop zijn in principe de volgende betalingswijzen beschikbaar.

Vooruitbetaling
Als u kiest voor vooruitbetaling als betaalmethode, geven wij u onze bankgegevens door in de orderbevestiging en leveren wij de goederen af na ontvangst van uw betaling.

PayPal
Om het factuurbedrag te betalen via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal"), moet u bij PayPal geregistreerd zijn, zich legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt uitgevoerd door PayPal onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling. U ontvangt verdere instructies tijdens de bestelprocedure.

PayPal kan geregistreerde PayPal-klanten die volgens haar eigen criteria zijn geselecteerd, verdere betalingsmogelijkheden in de klantenrekening aanbieden. Wij hebben echter geen invloed op het aanbieden van deze mogelijkheden; verdere individueel aangeboden betalingsmogelijkheden beïnvloeden uw juridische relatie met PayPal. Meer informatie hierover vindt u in uw PayPal-rekening.

Contante betaling bij afhalen
Bij afhalen betaalt u het factuurbedrag contant.

8. Herroepingsrecht ​​​​​​​

De consument heeft recht op het wettelijke herroepingsrecht zoals beschreven in de informatie over het herroepingsrecht. Aan ondernemers wordt geen vrijwillig herroepingsrecht toegekend.

9. Schade tijdens bezorging

Deze bepaling is van toepassing op consumenten :

Voor consumenten geldt: Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade indien mogelijk onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

10. Garanties

10.1 Wettelijke garantie

10.2 Aanvullende garanties en klantenservice

Informatie over eventuele aanvullende garanties en de precieze voorwaarden die van toepassing kunnen zijn, kunt u naast het product vinden of indien van toepassing, op de afzonderlijke informatiepagina’s in de webwinkel.

11. Aansprakelijkheid

Voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze agenten is veroorzaakt, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk
• in geval van schade aan lijf. leven of gezondheid
• bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim
• Bij gegeven garanties, voor zover overeengekomen
• voor zover de regelingen van de wet productaansprakelijkheid van toepassing zijn.

Bij schending van essentiële contractuele verplichtingen door lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of wettelijke agenten is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij het sluiten van het contract te voorziene schade, waarvan het ontstaan in de regel moet worden voorzien.

12. Geschillenbeslechting ​​​​​​​

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden.
Wij zijn niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.

13. Slotbepalingen ​​​​​​​

Voor bedrijven is het Duitse recht van toepassing, met uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Indien u handelaar bent in de zin van het Burgerlijk Wetboek, publiekrechtelijke rechtspersoon of een openbaar lichaam, is de exclusief bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relaties tussen ons en u, de rechtbank van onze maatschappelijke zetel.

Indien afzonderlijke clausules van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn, blijft de rest van het contract geldig. Als afzonderlijke clausules ongeldig zijn, wordt de inhoud van het contract beheerst door de wettelijke bepalingen.

AGB erstellt mit dem Trusted Shops Rechtstexter