fensterwerk24.de
Datenschutz 

Privacyverklaring


Wij verheugen ons over uw belangstelling voor onze website. De bescherming van uw
persoonsgegevens is voor ons zeer belangrijk. Hieronder informeren wij u uitvoerig over onze
omgang met uw gegevens.

 


Opslag van toegangsgegevens in server-logfiles

 U kunt onze websites bezoeken zonder persoonsgegevens te moeten verstrekken. Wij slaan alleen
toegangsgegevens op in zogenoemde server-logfiles, zoals bijvoorbeeld het aangevraagde
bestandsnaam, datum en tijdstip van de aanvraag, hoeveelheid overgedragen gegevens en de
provider via welke de aanvraag wordt gedaan. Deze gegevens worden uitsluitend geëvalueerd met
het oog op het waarborgen van het storingsvrij functioneren van de website en om ons aanbod te
verbeteren. Wij kunnen daarmee niet achterhalen wie u bent.


Verzameling en gebruik van gegevens ter uitvoering van contracten en bij opening van een
klantaccount

Wij verzamelen persoonsgegevens als u die ons in het kader van uw bestelling, wanneer u contact
met ons opneemt (bv. via een contactformulier of per e-mail) of bij het openen van een klantaccount
vrijwillig verstrekt. Afhankelijk van de betreffende formulieren en de in te vullen gegevens, zal blijken
welke gegevens worden verzameld. De door u verstrekte gegevens worden door ons gebruikt voor
de uitvoering van contracten en de afhandeling van uw aanvragen. Nadat het contract geheel is
uitgevoerd of uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd
en na afloop van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk
toestemming heeft gegeven voor het verdere gebruik van uw gegevens, of door ons een voorbehoud
is gemaakt aangaande een verder gebruik van die gegevens in overeenstemming met de wet, zoals
onderstaand door ons wordt toegelicht. Het is te allen tijde mogelijk uw klantaccount te verwijderen,
hetzij door een mededeling aan het hieronder aangegeven contact, hetzij met behulp van een
speciaal daarvoor ingerichte functie van het klantaccount.


Doorgifte van gegevens ter uitvoering van contracten

Ter uitvoering van contracten geven wij uw gegevens door aan het bedrijf dat opdracht heeft de
levering uit te voeren, indien dat nodig is voor de levering van bestelde goederen. Al naargelang van
welke betaaldienst u tijdens de bestelprocedure uitkiest, geven wij voor de afhandeling van
betalingen de daarvoor verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die de
betaalopdracht moet uitvoeren en aan de eventueel door ons ingeschakelde
betalingsdienstaanbieder of aan de uitgekozen betalingsdienst. Ten dele verzamelen de uitgekozen
betalingsdienstaanbieders die gegevens ook zelf, als u daar een account aanmaakt. In dat geval moet
u zich tijdens de bestelprocedure met uw inloggegevens bij de betalingsdienstaanbieder aanmelden.
Daarvoor geldt dan de privacyverklaring van de betreffende betalingsdienstaanbieder.


Gebruik van cookies

Wij maken gebruik van cookies zodat u de volledige functionaliteit van onze website kunt benutten,
voor het optimaliseren en analyseren van het gebruik van onze website en om u een
gepersonaliseerde website-ervaring te kunnen aanbieden. Daarbij gaat het om kleine tekstbestanden
die op uw terminal worden opgeslagen. Een aantal van de door ons gebruikte cookies wordt na
afloop van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer gewist (zgn. sessie-cookies).
Andere cookies blijven op uw terminal en geven ons de mogelijkheid om uw browser bij uw volgende
bezoek te herkennen (persistente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen
van cookies wordt geïnformeerd en per geval kunt beslissen of u de cookies accepteert of deze in
bepaalde gevallen of in het algmeen weigert. Als u cookies niet aanneemt kan de functionaliteit van
onze website daardoor worden beperkt.


Toepassing van Google (Universal) Analytics voor webanalyse
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Inc.
(www.google.de). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methodes die u de mogelijkheid
geven het gebruik van de website te analyseren, zoals bijvoorbeeld zgn. „cookies“, tekstbestanden
die op uw computer worden opgeslagen. De informatie die over uw gebruik van deze website is
verkregen wordt in de regel overgedragen aan een server van Google in de USA en daar opgeslagen.
Door de activering van IP-anonimisering op deze website wordt daarbij het IP-adres afgekort voordat
het wordt doorgegeven aan een andere lidstaat van de Europese Unie of naar andere staten die
partij zijn bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte. Alleen in
uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de
USA en daar afgekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven
geanonimiseerde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt het doorgeven van de door het cookie verzamelde gegevens met betrekking tot uw gebruik
van de website (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van die gegevens door Google
verhinderen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te
installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als alternatief voor de browser-plugin kunt u deze link aanklikken om de verzameling van gegevens
door Google Analytics op deze website voortaan te verhinderen. Daarbij wordt een Opt-Out-Cookie
op uw terminal geplaatst. Na het wissen van uw cookies moet u de link opnieuw aanklikken.


Gebruik van Facebook plug-ins

Op onze website worden zogenoemde Social Plugins („plug-ins“) van het sociale netwerk Facebook
gebruikt, dat door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“)
wordt geëxploiteerd. De plug-ins zijn gemarkeerd met een Facebook-logo of met de toevoeging
„sociaal plug-in van Facebook“ of „Facebook Social Plugin“. Een overzicht van de plug-ins van
Facebook en hoe die er uitzien, vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Als u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plug-in bevat, bouwt uw browser een
directe verbinding op met de servers van Facebook. De inhoud van de betreffende plug-in wordt
door Facebook direct naar uw browser overgedragen en in de pagina geïntegreerd. Door die
integratie krijgt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website
heeft opgeroepen, ook als u geen profiel bij Facebook heeft of momenteel niet bij Facebook bent
ingelogd. Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt door uw browser direct naar een
server van Facebook in de USA doorgegeven en daar opgeslagen.

Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook het bezoek aan onze website direct aan uw
Facebook-profiel koppelen. Als u met de plugins interageert, bijvoorbeeld door op de „like“- button
te klikken of een commmentaar te geven, wordt die informatie eveneens direct aan een server van
Facebook doorgegeven en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op uw Facebook-profiel
openbaar gemaakt en aan uw vrienden bij Facebook getoond.

Het doel en de omvang van de verzameling van gegevens en verdere verwerking en gebruik van die
gegevens door Facebook en de rechten en instellingsmogelijkheden die u daarbij heeft om uw
persoonlijke levenssfeer te beschermen, vindt u in de privacyverklaring van Facebook: https://nlnl.
facebook.com/policy.php


Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens direct aan uw profiel bij de
diverse diensten koppelt, moet u zich bij Facebook uitloggen voordat u onze website bezoekt. U kunt
het laden van de Facebook plug-ins ook compleet verhinderen met behulp van add-ons voor uw
browser, bv. met de „Facebook blocker“ (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/) of de
script blocker „NoScript“ (http://noscript.net/).


Herinneringsmail voor beoordeling

Indien u tijdens of na uw bestelling ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend door het
aanvinken van een checkbox of het aanklikken van een speciaal daarvoor bestemde button,
gebruiken wij uw e-mailadres om u eraan te herinneren om met behulp van het door ons daarvoor
gehanteerde beoordelingssysteem een beoordeling van uw bestelling te geven. Uw toestemming kan
te allen tijde worden herroepen door het sturen van een berichtje naar het onderstaande contact.

 

Contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • conform art. 15 AVG, hebt u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover daarin beschreven;
 • conform art. 16 AVG, hebt u het recht om de onmiddellijke verbetering van onjuiste of volledige door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te eisen;
 • conform art. 17 AVG, het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen, tenzij verdere verwerking
  - de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van informatie uit te oefenen;
  - voor het nakomen van een wettelijke verplichting; 
  - om redenen van algemeen belang, of
  - voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;
 • conform art. 18 AVG, het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
  - u de juistheid van de gegevens ontkent;
  - de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
  - we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of 
  - u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21 AVG;
 • Overeenkomstig de art. 20 AVG, hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt hebt, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit conform art. 77 AVG. U kunt ook contact opnemen met de toezichthoudende instantie in uw gewoonlijke woon- of werkplaats of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.

Heeft u vragen, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in ons colofon.

↑ TOP