fensterwerk24.de
Agb 

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze webwinkel zijn
geplaatst door consumenten of door handelaren.

De consument is een natuurlijk persoon die niet geheel of hoofdzakelijk handelt binnen de
uitoefening van een beroep of bedrijf.

De handelaar is een persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf hetzij
persoonlijk of via een andere persoon die handelt in naam van de handelaar ofnamens de handelaar.

Deze voorwaarden gelden ook voor handelaren in toekomstige commerciële relaties behoudens de
noodzaak een formele voorafgaande verklaring daarvan te doen. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk
door ons is goedgekeurd, kunnen we niet de contractuele geldigheid van tegenstrijdige of
aanvullende algemene voorwaarden die door een ondernemer worden gebruikt accepteren.


2. Contractuele partners, sluiting van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand met Fensterwerk24.de GmbH.

Door de plaatsing van de producten in de online-shop doen wij een bindend aanbod tot het sluiten
van een overeenkomst met betrekking tot deze artikelen. U kunt de producten eerst vrijblijvend in
het winkelmandje leggen en te allen tijde uw keuzes vóór verzending van uw bindende bestelling
corrigeren door gebruikmaking van de in het bestelproces aangeboden en toegelichte
correctiemogelijkheden. De overeenkomst komt tot stand door het aanklikken van de bestelbutton.
Het aanklikken van de bestelknop houdt een aanvaarding in van het aanbod inzake de goederen in
het winkelmandje. Onmiddellijk na de verzending van de bestelling ontvangt u nogmaals per e-mail
een bevestiging.

 

3. Taal van de overeenkomst en opslag van de tekst van de overeenkomst

De beschikbare talen voor het sluiten van de overeenkomst zijn Duits en Nederlands.

Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u per e-mail de gegevens van de bestelling en
onze algemene voorwaarden. U kunt eveneens te allen tijde de algemene voorwaarden hier op deze
website raadplegen. Uw vorige bestellingen kunt u om veiligheidsredenen niet meer online inzien.4. Leveringsvoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen worden ook verzendkosten in rekening gebracht. Informatie over
de hoogte van de verzendkosten vindt u bij de aanbiedingen.

U hebt principieel de mogelijkheid om de goederen af te halen bij Fensterwerk24.de GmbH, Heinrich-
Hertz-Str. 4, 46399 Bocholt, Duitsland, tijdens de volgende openingsuren: maandag tot vrijdag van
8.00-12.00 uur en van 13.30-16.00 uur.

Wij leveren af op een postbusadres.

 

5. Betaling

In onze shop zijn in principe de volgende betalingswijzen beschikbaar:

Vooruitbetaling

Als u vooruitbetaling selecteert, bieden wij u onze bankgegevens aan in een aparte e-mail en zullen
de goederen na ontvangst van de betaling leveren.


PayPal

Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online betaaldienst
PayPal. Om het factuurbedrag via Paypal te kunnen betalen moet u daar geregistreerd staan of zich
eerst laten registreren, zich dan met uw inloggegevens legitimeren en de betalingsopdracht aan ons
bevestigen.

De betalingstransactie wordt door PayPal direct daarna automatisch uitgevoerd.Bij de
bestelprocedure worden u nadere aanwijzingen gegeven.


Contante betaling bij afhalen

Bij afhalen betaalt u het factuurbedrag contant.

 

6. Schade tijdens bezorging

Voor consumenten geldt:

Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade indien
mogelijk onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en moet u zo snel mogelijk contact met ons
opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor
uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op
garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de
transportverzekering te doen gelden.

Voor ondernemers geldt:

Het risico van de onbedoelde teloorgang en onbedoelde verslechtering van het product gaat over op
u zodra wij de zaak aan de vervoerder, de vrachtvervoerder of de andere voor de uitvoering van de
verzending bevoegde persoon of instantie hebben afgegeven.
Onder kooplieden geldt de in § 377 HGB (Duits Handelswetboek) geregelde onderzoeks- en
reclamatieplicht. Indien u de daarin geregelde mededeling niet doet, worden de goederen als
aanvaard beschouwd, tenzij het een gebrek betreft dat niet kon worden ontdekt gedurende het
onderzoek. Dit geldt niet indien wij een gebrek bedrieglijk hebben verzwegen.


7. Garanties

Tenzij in het onderstaande uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de wettelijke regeling
inzake de aansprakelijkheid voor gebreken.

Voor consumenten bedraagt de verjaringstermijn voor vorderingen op grond van gebreken bij
tweedehands artikelen een jaar vanaf het moment van aflevering van het product.

Voor ondernemers bedraagt de verjaringstermijn voor vorderingen op grond van gebreken een jaar,
gerekend vanaf het moment van overgang van het risico; de wettelijke verjaringstermijnen voor het
recht op regres krachtens § 478 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch - Duits burgerlijk wetboek) blijven
onverlet.

In de rechtsbetrekkingen met ondernemers wordt voor wat betreft de hoedanigheden van het
product uitsluitend geacht te zijn overeengekomen hetgeen wij zelf hebben aangegeven en de
productbeschrijvingen van de fabrikant, die in de overeenkomst zijn opgenomen; voor publieke
uitlatingen van de fabrikant of andere reclameuitingen aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Als de geleverde zaak gebreken vertoont, komen wij jegens ondernemers in eerste instantie onze
garantieverplichting naar onze keus na door het gebrek te verhelpen (herstelling) of door levering
van een zaak die geen gebreken vertoont (vervanging).

De bovenstaande beperkingen en termijnverkortingen gelden niet voor vorderingen op grond van
schade die door onszelf, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is veroorzaakt

 • in geval van schade aan lijf. leven of gezondheid
 • bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en in geval van kwade trouw
 • in geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit overeenkomst, waarvan de nakoming
  onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de
  wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
 • in het kader van een gegeven garantie, voor zover overeengekomen
 • voor zover de regelingen van de wet productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz) van
  toepassing zijn.


Informatie aangaande eventueel geldende bijkomende garanties en de precieze voorwaarden die
daarvoor van kracht zijn vindt u bij het desbetreffende product en op de speciale informatiepagina`s
in de webwinkel.

Klantenservice: U kunt contact opnemen met onze klantenservice voor vragen en klachten van
maandag t/m vrijdag van 8:00-17:00 uur op het telefoonnummer 0049-2871-2366963.

8. Aansprakelijkheid

Voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze
agenten is veroorzaakt, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk

 • in geval van schade aan lijf. leven of gezondheid
 • bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim
 • Bij gegeven garanties, zoveel als overeengekomen
 • voor zover de regelingen van de wet productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz) van
  toepassing zijn.

In geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit overeenkomst, waarvan de nakoming
onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de
wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) door lichte
nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is de hoogte van de
aansprakelijkheid beperkt tot de bij sluiting van de overeenkomst voorzienbare schade, waarmee in
zulke gevallen typisch rekening moet worden gehouden.

Voor het overige worden alle vorderingen tot schadevergoeding uitgesloten.

9. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt
vinden http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wij zijn niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een
geschillencommissie voor consumentenzaken.


10. Slotbepalingen

Indien u ondernemer bent, geldt het Duitse recht met uitsluiting van het VN-kooprecht.

Indien u handelaar bent in de zin van het Handelgesetzbuch (Duits Handelswetboek),
publiekrechtelijke rechtspersoon of een openbaar lichaam, is de exclusief bevoegde rechtbank voor
alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relaties tussen ons en u, de rechtbank van onze
maatschappelijke zetel.

↑ TOP